Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
Menu góra
Strona startowa Biuro Rzeczy Znalezionych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Biuro Rzeczy Znalezionych, bieżące, menu 329 - BIP - Starostwo Powiatowe w Pajęcznie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych

Siedziba: 

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

ul Kościuszki 76

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

biuro pracuje w godzinach od 7.30 – 15.00

tel. 34 - 311 31 20 wew. 213

 

 

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa na podstawie:

 1. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020r. poz 920 tj.);
 2. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U.z 2019 r. poz. 908)
 3. § 21 pkt. 30 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pajęcznie stanowiący załącznik do Uchwały Nr 270/21 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 17 lutego 2021r.  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

 

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. Przyjmowanie od znalazcy i przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, udzielanie informacji dotyczących prowadzonych postępowań w sprawie rzeczy znalezionych oraz informowanie zainteresowanych osób o przedmiotach znajdujących się w depozycie.
 2. Prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy.
 3. Zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.
 4. Wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy).
 5. Likwidacja niepojętych depozytów.

 

Rzeczą znalezioną jest taka, którą właściciel zgubił, czyli utracił bez zamiaru wyzbycia się własności. Nie są natomiast nimi rzeczy wyrzucone.

Kto zatem znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, winien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Jeżeli rzecz została znaleziona w budynku publicznym lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo w środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku albo zarządcy środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba, że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

 

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy, których szacunkowa wartość jest większa niż 100 zł.

W przypadku znalezienia rzeczy o mniejszej wartości (zgodnie z ustawą) znalazca może postąpić z nią według własnego uznania.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia:

 1. rzeczy nie posiadających żadnej wartości, lub których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 2. rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;
 3. rzeczy, które zostały znalezione w budynku publicznym, miejscu publicznym lub środku transportu publicznego do upływu trzech dni przechowywania przez właściwego zarządcę;
 4. rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe;
 5. rzeczy należących do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych;
 6. zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

 

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

 1. Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, pokój nr 33. Pracownik Biura sporządzi protokół przyjęcia rzeczy znalezionej do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych. Dodatkowo  protokół ten jest podstawą wydania znalazcy poświadczenia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy znalezionej. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.
 2. Rzeczy przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych przez Policję przyjmowane są na podstawie dokumentu przekazania przez Policję.
 3. W protokole i poświadczeniu wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy pouczając znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, czyni się o tym wzmiankę w poświadczeniu.
 4. Złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną znalazca potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem.
 5. W przypadku znalezienia rzeczy, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy a także w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, niezwłocznie oddaje się rzecz lub dokument najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

 

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych:

 1. Właściwy starosta umieszcza w swojej siedzibie w widocznym miejscu tablicę, na której zamieszcza informację o godzinach urzędowania komórki organizacyjnej, powołanej do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania, przechowywania tych rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru oraz udzielania wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw.
 2. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania/ siedziby niezwłocznie wzywa się tę osobę do odbioru rzeczy.
 3. W przypadku, gdy osoba ta jest nieznana Biuro Rzeczy Znalezionych dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w  Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 zł, zamieszcza się również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.
 4. Wezwania zawierają termin do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach przewidzianych w art. 187 Kodeksu cywilnego.

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do odbioru:

 1. Osoby, które zgłaszają się do Biura Rzeczy Znalezionych w sprawie zagubionej rzeczy powinny wystąpić z wnioskiem o wydanie rzeczy znalezionej.
 2. Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić:
  • jaką rzecz zagubiono, opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
  • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia).
 3. Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru,  zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie. Dotyczy to również kosztów poszukiwania właściciela rzeczy zagubionej. Rzecz wydaje się po uiszczeniu tych kosztów przez osobę uprawnioną do odbioru. Przepis ten stosuje się także w przypadku, gdy rzecz stała się własnością znalazcy.
 4. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy.
 5. W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru w ciągu dwóch lat od  dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w  terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.
 6. Znalazcy, który rzecz odebrał Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy. Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeśli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.
 7. Z wydania rzeczy znalezionych sporządza się poświadczenie odebrania rzeczy znalezionych.

informacje dotyczące wykazu rzeczy znalezionych umieszczane będą na stronie internetowej urzędu pod adresem: powiatpajeczno.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE RZECZY ZNALEZIONYCH

Metryka

data wytworzenia
2021-03-22
data udostępnienia
2021-03-22
sporządzone przez
opublikowane przez
Kubonik Kordian
ilość odwiedzin
271
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.